انتخاب شرکت راژان پرتو پارس به عنوان “فناور برتر” دانشگاه تهران

شرکت راژان پرتو پارس، بهعنوان یکی از سه شرکت فناور برتر دانشگاه تهران در سال 1395 انتخاب گردید و در بیست و پنجمین جشنوارۀ پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، بهوسیلۀ جناب آقای دکتر نیلی، رییس دانشگاه تهران، مورد تقدیر قرار گرفت

عرضۀ “مجموعۀ آزمایشگاهی آنتن” در “ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران”

به اطالع میرساند شرکت راژان پرتو پارس اقدام به عرضۀ “مجموعۀ آزمایشگاهی آنتن” در “ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران”، خواهد نمود. بدینوسیله از عالقهمندان دعوت میگردد در زمان برگزاری این نمایشگاه )3 تا 6 دی ماه 1397؛ محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران( از این محصول در غرفۀ شرکت راژان پرتو پارس، بازدید […]