مشخص شدن میزان حمایت مالی از “مجموعه آزمایشگاهی آنتن” و محل غرفه “شرکت راژان پرتو پارس” در “ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران”