عرضۀ “مجموعۀ آزمایشگاهی آنتن” در “ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران”

به اطالع میرساند شرکت راژان پرتو پارس اقدام به عرضۀ “مجموعۀ آزمایشگاهی آنتن” در “ششمین نمایشگاه تجهیزات و
مواد آزمایشگاهی ساخت ایران”، خواهد نمود.
بدینوسیله از عالقهمندان دعوت میگردد در زمان برگزاری این نمایشگاه )3 تا 6 دی ماه 1397؛ محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران( از این محصول در غرفۀ شرکت راژان پرتو پارس، بازدید فرمایند.
عالوه بر این، از ابتدای آذر ماه، امکان صدور غیرحضوری پیشفاکتور، وجود دارد )در صورت تمایل به این کار با این
شماره تماس حاصل فرمائید: 09124249961؛ خانم حسینزاده
مشتریان فعلی مجموعۀ آزمایشگاهی آنتن: