برخورداری “مجموعه آزمایشگاهی آنتن” از سطح اول حمایتی در “هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران”