انتخاب شرکت راژان پرتو پارس به عنوان “فناور برتر” دانشگاه تهران

شرکت راژان پرتو پارس، بهعنوان یکی از سه شرکت فناور برتر دانشگاه تهران در سال 1395 انتخاب گردید و در
بیست و پنجمین جشنوارۀ پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، بهوسیلۀ جناب آقای دکتر نیلی، رییس دانشگاه تهران،
مورد تقدیر قرار گرفت