اخبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست اخبار

 

برخورداری "مجموعه آزمایشگاهی آنتن" از سطح اول حمایتی در "هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران"

تاریخ خبر: 99/09/30

مشخص شدن میزان حمایت مالی از "مجموعه آزمایشگاهی آنتن" و محل غرفه "شرکت راژان پرتو پارس" در "ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران"

تاریخ خبر: 97/09/21

عرضۀ "مجموعۀ آزمایشگاهی آنتن" در "ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران"

تاریخ خبر: 97/08/15

عرضۀ "مجموعۀ آزمایشگاهی آنتن" در "پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران"

تاریخ خبر: 96/01/23

انتخاب شرکت راژان پرتو پارس به عنوان "فناور برتر" دانشگاه تهران

تاریخ خبر: 95/09/23

عرضۀ موفق "مجموعۀ آزمایشگاهی آنتن" در "چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران"

تاریخ خبر: 95/02/12

قرار گرفتن "مجموعۀ آزمایشگاهی آنتن" در سطح اول فناوری و برخورداری از 50% یارانۀ خرید در "چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران"

تاریخ خبر: 95/02/04

دعوت به بازدید از "مجموعۀ آزمایشگاهی آنتن" در "چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران"

تاریخ خبر: 95/01/29

سفارش مجموعۀ آزمایشگاهی آنتن به وسیلۀ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

تاریخ خبر: 94/12/15

حضور شرکت راژان پرتو پارس در "چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران"

تاریخ خبر: 94/11/18

اتمام تحویل سفارش های "مجموعه آزمایشگاهی آنتن" مربوط به "سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران"

تاریخ خبر: 94/11/03

حضور شرکت راژان پرتو پارس در بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران

تاریخ خبر: 94/02/20

عرضه موفق "مجموعه آزمایشگاهی آنتن" در "سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران"

تاریخ خبر: 94/02/13

مشخص شدن میزان حمایت مالی از "مجموعه آزمایشگاهی آنتن" و محل غرفه "شرکت راژان پرتو پارس" در "سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران"

تاریخ خبر: 94/02/01

حضور شرکت راژان پرتو پارس در سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

تاریخ خبر: 94/01/10

تحویل، نصب و راه اندازی محصول خریداری شده سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

تاریخ خبر: 93/12/25

تحویل، نصب و راه اندازی محصول خریداری شده دانشگاه صنعتی کرمانشاه

تاریخ خبر: 93/12/24

کسب عنوان دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تاریخ خبر: 93/09/16

فروش ویژه مجموعه آموزشی-پژوهشی آنتن در بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران

تاریخ خبر: 93/02/22

حضور موفق شرکت راژان پرتو پارس در دومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

تاریخ خبر: 93/02/11

انعقاد قرارداد فروش چهار عدد مجموعه آموزشی - پژوهشی آنتن به دانشگاه تهران

تاریخ خبر: 92/12/19